Historia Zespołu Szkół w Stołpiu

WIEŻA W STOŁPIU OK ROKU 1912

Obrazek

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOŁPIU  kwiecień 2011r.

Obrazek

KLASA VII   ROK SZKOLNY 1951/52

Obrazek

5 maja  1959 r.

15 maja  1959 r.

BUDOWA NOWEJ SZKOŁY 1959 ROK

Życiorys  Stanisławy Dziedzic
 długoletniej kierowniczki
 Szkoły Podstawowej w Stołpiu

        Zespół Szkół w Stołpiu

 

W skład zespołu wchodzą:

 

- Oddział Przedszkolny w Stołpiu;

- Szkoła Podstawowa w Stołpiu;

- Gimnazjum Publiczne w Stołpiu.

Odrobina historii:

 

Początki szkoły w Stołpiu sięgają roku 1905, kiedy to założono jednoklasową szkołę rosyjską. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. szkoła rozwija się i funkcjonuje jako szkoła trzyklasowa. Od roku szkolnego 1921/22 następuje reorganizacja i w 1932 r. szkoła już posiada sześć klas. W związku z tym, że społeczeństwo na naszych terenach było wielonarodowościowe,  w szkole uczyły się dzieci polskie, żydowskie, niemieckie oraz ukraińskie.

W okresie II wojny światowej, mimo trudności i restrykcji ze strony okupantów - szkoła funkcjonowała pod kierownictwem polskiej Pani dyrektor Stanisławy Dziedzic. Po wyzwoleniu szkoła gromadząc coraz więcej dzieci staje się w roku 1950/51 szkołą zbiorczą liczącą 131 uczniów. Ponieważ warunki funkcjonowania były trudne, gdyż ocalała tylko 1 sala lekcyjna, dlatego w 1958 r. założono Komitet Budowy Szkoły i powstała nowa szkoła. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i rodziców zostaje oddana do użytku szkoła licząca 6 sal lekcyjnych, pracownię techniczną, salę ze sceną do występów, a na piętrze mieszkania dla kierowniczki i nauczycieli.

Podczas kadencji Pani A. Michalskiej w 1987 r. następuje kolejna reorganizacja  i modernizacja szkoły oraz przebudowa piętra. Założone zostało centralne ogrzewanie, doprowadzono bieżącą wodę, wybudowano kotłownię, położono parkiety, powiększono piętro, dzięki czemu szkoła wzbogaciła się o 3 nowe klasy, bibliotekę i gabinet dyrektora.

Ostatecznie w wyniku zmian przepisów oświatowych, a także w trosce o dzieci i ich wykształcenie, władze samorządowe podjęły decyzję o zwiększeniu poziomu konkurencyjności  szkoły. Dzięki wójtowi, radnym i samorządowi gminy Chełm w 2002 r.  utworzono gimnazjum  i powstał zespół szkół. Rezultatem tych decyzji było zmodernizowanie szkoły i budowa nowoczesnej sali sportowej. Od maja 2010 r. rozpoczęła się kolejna modernizacja szkoły. Na czas remontu budynek oświatowy został wyłączony z użytku, a proces nauczania-uczenia się funkcjonował w obiekcie sportowym.

Obecnie nasza szkoła jest placówką nowoczesną i przyjazną uczniowi: dobudowano poddasze z 3 salami lekcyjnymi; wybudowano wielofunkcyjne boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią, trybunami i przenośną sceną. Obiekt szkolny został wyposażony w nowoczesną technologię monitoringu, ochrony przeciwpożarowej i alarmowej. Wszystko to zawdzięczamy władzom gminy Chełm (Pana wójta W. Kociuby, jego zastępcy L. Piotrowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Chełm pana T. M. Wolszczaka, dyrektora L. Lepianko), a także wszystkim radnym i ludziom dobrej woli, m.in. Barbarę Sroczyńską, Mariana Tywoniuka, Czesława Werenkowicza, Rady Rodziców Zespołu Szkół w Stołpiu. Warto wspomnieć, że dzięki uprzejmości Pana K. Andruszaka od końca 2009 r. w szkole funkcjonuje sklepik szkolny STOŁPECZEK, w którym dzieci mają możliwość zakupienia zdrowych i świeżych artykułów spożywczych oraz potrzebnych artykułów szkolnych. Sklepik przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, gdyż nie muszą w czasie przerwy zaopatrywać się  w lokalnym sklepie.

 

Z życia szkoły:

 

Obecnie uczęszcza do naszego gimnazjum 83 uczniów z rejonu gmin: Chełm, Rejowiec  i Siedliszcze. Wdrażamy innowacyjną koncepcję rozwoju szkoły na lata 2009-2014, która jest dostępna na stronie www.stolpie.republika.pl. W szkole panuje rodzinna atmosfera, dokładnie znając uczniów od klasy ,,0” i analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego w obszarze klasy i wyników indywidualnych, co wpływa na osiąganie zadawalających wyników na egzaminach gimnazjalnych - część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza (zazwyczaj powyżej średniej miasta Chełm, a nawet województwa i kraju). Mniej zadawalające mamy wyniki natomiast z języka angielskiego w porównaniu z województwem i krajem. Przyczyną jest nauczanie uczniów ze środowiska wiejskiego, którzy w porównaniu dziećmi miejskimi maja mniejszy dostęp do edukacji pozaszkolnej.

Mimo trudnych warunków lokalowych na czas remontu, podejmowaliśmy i aktualnie podejmujemy wiele działań zarówno w obszarze dydaktycznym, wychowawczym
i organizacyjnym, a to dzięki zaangażowaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jak i od niedawna działającej w szkole Drużynie Harcerskiej. Uczestniczymy aktywnie w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych, gdzie osiągamy wysokie lokaty. Realizujemy zadania wynikające z Kalendarza Uroczystości Szkolnych, poza tym od 2009 r. działamy w ramach  projektu edukacji ekologicznej. Niektóre zadania wpisują się już w tradycję naszej szkoły. Efektywnie współpracujemy z Proboszczem Parafii Podgórze ks. M. Żyszkiewiczem. Chętnie przystępujemy do projektów ogólnopolskich oraz regionalnych
, m.in.: Owoce w szkole, Szklanka mleka, Trzymaj formę, Siedem kroków, Katyń - Ocalić od zapomnienia, itp…

W tym roku odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna uczniów w ramach projektu pod nazwą: Szkoły dla kadr przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkole realizuje się III etap Projektu Unijnego Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. We współpracy z Radą Rodziców podejmujemy innowacyjne działania. Od 2009 r. wdrażamy Motywacyjny Program WIEŻYCZKA. W szkole prężnie działa wolontariat, świetlica i biblioteka szkolna.

Nawiązujemy współpracę ze szkołą partnerską na Ukrainie i chcemy zorganizować Dzień Niemiecki dla zaproszonych przedstawicieli z Niemiec. Wszystkie działania wymagają zaangażowania oraz poświęcenia całej społeczności szkolnej, chociażby z racji małej liczby uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Z tego tytułu należą się ogromne podziękowania za ich wkład i aktywność społeczną.

Do 31 października 2011 r. na terenie szkoły zostanie zbudowany Plac i Miejsce Zabaw z projektu Radosna Szkoła. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Gminy Chełm na rzecz oświaty zostanie zagospodarowany także teren wokół szkoły, powstanie parking, teren zielony oraz bieżnia na 600 m i skocznia.

Cieszymy się, że jesteśmy w Stołpiu, Gminie Chełm, województwie lubelskim.

 

                                                                                                                        Z poważaniem        Dyrektor Szkoły

  mgr Hanna Elak

 

STARY BUDYNEK SZKOŁY OK. ROKU 1948