Rzecznik Praw Ucznia

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
PEŁNI

Pan Andrzej Hadam

 

„ Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,

    do sprawiedliwego ich rozważania.”

Janusz Korczak

 

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem? Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Ucznia (zapisy ze Statutu Szkoły)

1.      Rzecznika Praw Ucznia powołuje i określa jego zadania dyrektor na wniosek Samorządu Uczniowskiego, po przeprowadzeniu demokratycznych wyborów wśród ogółu uczniów.

2.      Wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

3.      Rzecznik czuwa nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji łamania praw ucznia i dziecka.

4.      Obowiązkiem rzecznika praw ucznia jest w szczególności:

1.      informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

2.      interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i dziecka i rozwiązywanie spraw spornych,

3.      udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

4.      informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,

5.      składanie sprawozdania ze swojej działalności przed radą pedagogiczną,

6.      przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i dziecka w szkole,

7.      w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego,

8.      egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,

9.      inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia i dziecka,

10.  sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo,

11.  rozpatrywanie indywidualnych skarg,

12.  udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),

13.  współpracę z fachowcami (np. pedagogiem, prawnikiem),

5.      Rzecznik praw ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

6.      Rzecznik praw ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

7.      Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

8.      Do kompetencji rzecznika należy:

1.      rozmowa z uczniem uczestniczącym w problemie,

2.      rozmowa z nauczycielem uczestniczącym w problemie,

3.      rozmowa i zasięganie porady pedagoga szkolnego,

4.      organizowanie konfrontacji wyjaśniających,

5.      uczestnictwo w konfrontacjach z udziałem dyrekcji, rodziców i danego nauczyciela  za zgodą ucznia.

§ 47

1.      W przypadku naruszenia praw ucznia określonych w Statucie Szkoły Podstawowej w Stołpiu uczeń, jego rodzice/prawni opiekunowie, wychowawca klasy, a także uprawniony organ samorządu uczniowskiego mogą złożyć skargę na piśmie lub ustnie (jeżeli okoliczności tego wymagają) do rzecznika praw ucznia.

2.      Skarga powinna być rozpatrzona w terminie 7 dni, chyba że okoliczności wymagają
dłuższego postępowania.

3.      O sposobie załatwiania skargi uczeń jest powiadamiany na piśmie lub ustnie, jeżeli okoliczności tego wymagają.

4.      Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

1.      zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

2.      podjęcie mediacji ze stronami, we współpracy z wychowawcą klasy,

3.      skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

4.      jeżeli problem nie zostaje rozwiązany, rzecznik i pedagog szkolny kontaktują się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, celem ustalenia dalszych działań dotyczących rozwiązania problemu,

5.      w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej,

6.      ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor.

5.      Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

1.      zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

2.      podjęcie mediacji ze stronami,

3.      zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

4.      jeżeli problem nie zostaje rozwiązany, rzecznik i pedagog szkolny kontaktują się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, celem ustalenia dalszych działań dotyczących rozwiązania problemu,

5.      rzecznik występuje do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu i nieosiągnięcia porozumienia.

 

Drogi Uczniu

Jeśli masz problem…

potrzebujesz rozmowy o trudnej i niebezpiecznej  sytuacji, w której się znalazłeś…

masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić…

tak w ogóle chcesz pogadać…

zapraszam…

Marzena Mazurek – Dymczyk J